Kaj je novega? (46. teden)

Rosa še vedno bosa (ker je prekarka)

Pogovor Raziskovalno in analitsko o delavskih gibanjih Ponedeljek, 20. 11. 2017, 14:00, učilnica 1.5

Center za družbeno raziskovanje (CEDRA) je neodvisni raziskovalni kolektiv, ki aktivno sodeluje v razvoju ter napredovanju sindikalnega in delavskega gibanja. Člani CEDRE bodo pojasnili, zakaj nas mnogi politiki in ekonomisti prepričujejo, da so vse večja prekarizacija, vse manj delavskih pravic ipd. edina možna pot, ki jo lahko uberemo, in ali alternativa res ne obstaja?

IZVAJALEC: CEDRA

 

******************************

ODDELEK ZA FILOZOFIJO FILOZOFSKE FAKULTETE ULJ

Cikel predavanj o egipčanskem puščavništvu

Egipčanski in sirski vplivi na duhovno življenje Zahoda
br. Štefan Vojteh, OCist
ponedeljek, 20. november 2017, ob. 19.40 v pred. 434

*****************************

Novinarska konferenca Založbe ZRC

21. november 2017 ob 11:00 

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Izopstavljeno:
Naslov: Ljubezen, greh in kazen. Podobe in razvoj ljubezenske morale na Slovenskem do 19. stoletja
Avtor: Dušan Kos
Leto: 2017
Založnik: Založba ZRC
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Obsežna znanstvena monografija obravnava zgodovino čustev, tj. ljubezni, morale in spolnosti. Gre za
spremenjeno in združeno besedilo dveh knjig, ki jih je avtor izdal leta 2015 in 2016 pod skupnim imenom
»Zgodovina morale«. Vsebina se osredotoča v obdobje med 8. in 19. stoletjem in s številnimi primeri iz
arhivskih pisnih in materialnih virov posega v vse predele današnje Slovenije in v soseščino. Avtor
uporablja zanimiv in inovativen znanstveni pristop: rdeča nit monografije so pripovedi, v katerih predstavlja
primere iz ločitvene in kazenske sodne prakse, ki jih obravnava po analitični, primerjalni in narativni
metodi, teoretske intrepretacije pa so vpete v širši evropski kontekst. Avtor problematiko ljubezni in
zakonske zveze uvaja skozi reševanje spolnih disfunkcij, moralo in čast, poročne strategije in taktike ter
spolno edukacijo pa skozi primere iz cerkvene sodne prakse in teorije. Posveča se tudi ljubezenski, zakonski
in spolni morali v luči razpadanja zakonskih zvez, prepovedanih in kriminaliziranih in deviantnih spolnih
zvez. Ob tem opozarja na slovensko plemiško galantno družbeno sceno in nakaže razvojne poti »meščanske
morale« v 19. stoletju.
————————
Ostali naslovi:
Primož Kozak: Zbrano delo, 4. knjiga. Dramski spisi III: Osnutki in delovni zapisi 1961–1967
Avtor: Primož Kozak
Uredil Dušan Voglar
Leto: 2017
Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
Jezik: slovenski
Založnik: Založba ZRC
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
————————
Božo Vodušek: Zbrano delo, 1. knjiga. Odčarani svet / Izbrane pesmi / Pesmi / Pesmi v
rokopisu / Žene ob grobuAvtor: Božo Vodušek
Uredil: Drago Bajt
Leto: 2017
Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
Jezik: slovenski
Založnik: Založba ZRC
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
————————–
Prostor, regija, razvoj, Uredili: Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2017
Zbirka: Regionalni razvoj 6
Jezik: slovenski
Založnik: Založba ZRC
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
————————–
Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma1972 in 2010 /
Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010
Uredil: Andrej Pleterski
Področna urednika: Mateja Belak, Benjamin Štular
Leto: 2017
Zbirka: Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37 • Grobišče Župna cerkev v Kranju 2
Jezik: slovenski
Založnik: Založba ZRC
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
————————
Occupational Safety and Health of Posted Workers
Uredili: Nataša Rogelja, Kristina Toplak
Leto: 2017
Jezik: angleški
Založnik: Založba ZRC
Izdajatelj: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
————————–
Research on the Road. Methodology and Practice of Studying Traffic, Driving Habits, and
Sustainable Mobility
Uredila: Dan Podjed, Simona Bezjak
Avtorji prispevkov: Saša Babič, Tatiana Bajuk Senčar, Alenka Bezjak Mlakar, Simona Bezjak,
Gregor Burger, Jože Guna, Simon Koblar, Luka Mladenovič, Dan Podjed, Matevž Pogačnik,
Marko Polič, Emilija Stojmenova Duh, Mikhail Sysoev, Jernej Tiran
Leto: 2017
Jezik: angleški
Založnik: Založba ZRC
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
————————–
Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo. V zgodovinski perspektivi
Uredila: Neža Zajc
Avtorji prispevkov: Irena Avsenik Nabergoj, Jan Ciglenečki, Metka Furlan, Igor Grdina,
Karmen Kenda Jež, Oto Luthar, Gregor Pobežin, Mateja Ratej, Petra Testen, Neža Zajc
Leto: 2017
Zbirka: Življenja in dela XIV. Biografske študije 10
Jezik: slovenski
Založnik: Založba ZRC
Izdajatelj: Inštitut za kulturno zgodovino
******************************

Predavanje Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe Torek, 21. 11. 2017, 13:00, učilnica 2.21

Dr. Lilijana Burcar bo na predavanju spregovorila o ponovnem utrjevanju institucionalnega patriarhata v Sloveniji, ki je sestavni del kapitalizma. Ženske so sistematično izrinjene iz ekonomskega in političnega javnega prostora. Ženske v kapitalističnih družbenih odnosih postajajo sekundarna ali le polformalna delovna sila, ki na svoja pleča prevzemajo tudi varstvo in oskrbo otrok, starejših in bolehnih. Z okleščenjem in ukinjanjem javnih mrež in zaradi skrbi za varstvo otrok so ženske prisiljene v sprejemanje fleksibilnih oz. prekarnih oblik zaposlitve, kot je delo za polovični čas ali pa delo na domu.

IZVAJALKA: dr. Lilijana Burcar

 

*********************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Okrogla miza Glasno o prekarnosti / Torek, 21. 11. 2017, 15:00, učilnica 2.22

Ker se o prekarnosti pogosto govori predvsem v akademskem krogu, bodo mlade_i prekarke_ci, s katerimi se lažje identificirajo študentke_i, uspešneje vplivale_i na razmišljanje in politično participacijo mladih. Na okrogli mizi Glasno o prekarnosti se bodo predstavili različni profili prekark_cev, ki bodo delile_i svoje izkušnje na trgu dela med in po končanem študiju. S pomočjo gostij_ov, ki študirajo različne smeri ali pa so svoj študij že končale_i, se bodo študentke_i lahko informirale_i o posledicah prekarnih oblik dela, zaradi katerih se mladi ne morejo finančno osamosvojiti. Nasloviti želimo različne oblike prekarnosti, še posebej najpogostejše v gostinstvu in turizmu, kjer se ocene o številu prekarno zaposlenih gibljejo med 40 % in 80 %, pa tudi med drugimi poklici, ki nimajo svetle prihodnosti.

Na okroglo mizo smo povabili tudi članici regionalnega odbora Sindikata Mladi plus, s katerima bomo spregovorili, ali lahko mladi sooblikujemo spremembe na trgu dela. Prekarnost dolgoročno ne predstavlja nobene varnosti, zato se ji moramo kolektivno upreti.

IZVAJALKE_CI: Tomaž Podbevšek (moderator), Ana Lah (študentka slovenščine in pedagogike), Eva Krajnc (dipl. prof. slovenščine in angleščine), Nina Roškar (dipl. etnologinja in kulturna antropologinja) in Filip Harnik (študent politologije).

 

***********************************

 

Mladinsko informacijsko-svetovalni center INFOPEKA,  III. gimnazija Maribor

V okviru »Rosine šole delavskih pravic za mlade III. letnik« te vabimo na predavanje »Kaj je kapitalizem«, ki bo potekalo v sredo, 22. 11. 2017, ob 18:00, na Tretji gimnaziji (učilnica 30). Predavanje je brezplačno in odprto za vse.

Kaj je kapitalizem? Številni nas prepričujejo, da živimo v družbi, kjer lahko zgolj trg koordinira družbene dejavnosti. Očitno je, da ves čas prihaja do različnih oblik sodelovanja med kapitalom in državo, pri katerem slednja igra ključno vlogo regeneriranja kapitalistične plenilske narave. V naravi kapitalizma je neskončna akumulacija kapitala, ki se nam prikazuje kot nenehen lov za profitom. Konkurenčni lov pa ne traja v nedogled, saj mehanizmi konkurence samodejno ustvarjajo monopole. Vzponi in padci, ki se kažejo kot krajše ali daljše krize kapitalizma, so samouničujoča težnja kapitalističnega sistema, ki jo vladajoči razred rešuje tako, da iracionalno breme prenese na delovne ljudi, na celotno prebivalstvo in periferijo. Od kapitalizma si mladi lahko obetamo zgolj gospodarske krize z vse hujšim napadom na delavske pravice in socialno državo. Kapitalizem povzroča vse večjo revščino, jemlje kakršnokoli dostojno prihodnost delavskemu razredu, popolnoma razkraja družbo, ropa naravne vire, uničuje okolje, povzroča vojne in vpeljuje boj vseh proti vsem.

Dr. Rastko Močnik je redni profesor sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predava teorijo diskurzov, teorijo ideologije in epistemologijo humanistike in družboslovja. Paradigmatsko se nagiba zlasti k strukturalizmu in historičnemu materializmu.

Čas zahteva nove orientacije! Vabljeni!

Vir: http://www.infopeka.org/web/?p=62862

 

###############################